آخرین اخبــار ایران و جهان
اوقات شــرعی
نظر سنجــی
آخرین اخبار پیوند اعضا

کبد مرحوم" حسین بهرام زاده" امروز به یک بیمار نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

کلیه و کبد دختر بچه 10 ساله امروز به دو بیمار نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: خانواده مرحومه"فاطمه پوراشتری"چهارم آبان ماه با اهدای عضو عزیز از دست رفته خود، نجات بخش زندگی یک نفر شدند.

با رضایت خانواده مرحوم کریمی افشار؛
نهمین رضایت اهدای عضو در سال جاری استان

هماهنگ کننده پیوند عضو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با رضایت خانواده مرحوم کریمی افشار از شهرستان بم، نهمین پیوند عضو در سال جاری در استان کرمان انجام شد.

با رضایت خانواده مرحوم شریفی:
هدیه جوان 21 ساله به بیماران نیازمند دریافت عضو

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با رضایت خانواده مرحوم" امیرحسین شریفی"، اعضای جوان 21 ساله به بیماران نیازمند دریافت عضو 12 مهرماه اهدا شد.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: اعضای دانشجوی کرمانی 10 مهرماه به بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با رضایت خانواده مرحوم میرزایی، کبد وی برای پیوند به بیمار نیازمند دریافت عضو به شیراز ارسال شد.

رئیس اداره پیوند دانشگاه خبر داد:
صدور کارت اهدای عضو برای 7500 نفر

رئیس اداره پیوند و فراهم آوری اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تاکنون بیش از هفت هزار و 500 نفر برای دریافت کارت اهدای عضو پذیرش و کارت برای آنها صادر شده است .

با رضایت خانواده حسینی از شهرستان جیرفت:
دختر جوان 20 ساله ناجی سه زن نیازمند دریافت عضو

هماهنگ کننده پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: دختر جوان 20 ساله که در صحنه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اش دو کلیه و کبد وی به بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: خانواده مرحومه"کبری یکتاش" با اهدای عضو عزیز از دست رفته خود، نجات بخش زندگی یک نفر شدند.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir